Zápis ze schůze ZO Zlín ze dne 17.4.2005

1. Úvod:

Předseda ZO Zlín p. Matzenauerová přivítala přítomné členy a seznámila je s programem schůze.

2. Noví členové

Předsedkyně představila nové členy Gabrielu Fantovou a Zdeňku Markovou.

3. Presentace webových stránek

Ing. Orava, sl. Bartošíková - jako tvůrci webových stránek ZO Zlín odpresentovatali připravený web a členové byli vybídnuti k diskusi. Z pléna vyšel návrh, aby vedle jmen členů byla uveřejněna i plemena koček, která člen chová. Stránky se líbily a proto jednatelka zažádá o zveřejnění adresy na webu SCHK. (Provedeno e-mailem dne 17.4.2005)

4. Informace z plenárního zasedání SCHK

Podal p. Polášek (podrobný zápis lze najít na http://www.schk.cz/zapis2005.htm). Pan Polášek se současně omluvil členům za neúčast na plenárním zasedání, protože byl neočekávaně den před ním pracovně odeslán na pracovní cestu. Členům přečetl zápis, který zhruba obsahoval následující:

Zpráva předsednictva o činnosti za minulé období
a) Údaje z evidence - ke dni konference má ČSCH 50 ZO a 2 odbory chovatelů koček, celkem 1172 členů, z toho 96 mladých chovatelů, za r. 2004 bylo zaevidováno Plemennou knihou 3302 koček ve FIFe zaregistrováno 187 nových CHS z ČR, celkem ve FIFe 1668 CHS
b) Hospodaření výsledky hospodaření SCHK vykazují za r. 2004 zisk 20.000,- Kč

Zprávy komisí:
a) Výstavní a posuzovatelská komise - p.Jitka Kytlerová - za loňský rok se konaly 34 výstavy, z toho 4 národní, 2 jednodenní MV, ostatní 2 x 1 MV. Výstavy proběhly v pořádku a bez stížností, jen s drobnými organizačními nedostatky. Důraz na nutnost spolupráce mezi ZO, aby nedocházelo k tomu, že některé měsíce jsou přeplněny výstavami. Pí Kytlerová seznámila s kalendářem výstav pro r. 2005 a požádala o nahlášení termínů výstav v r. 2006 prostřednictvím sekretariátu SCHK nejpozději do poloviny letošního roku. Dále poděkovala za vzornou spolupráci v komisi především dr. Kabinovi a p. Seidlerovi a vyzvala k "omlazení" posuzovatelského sboru novými mladými posuzovateli.
b) Komise pro zdraví a pohodu zvířat - MVDr. Květa Mahelková -
Komise se především zabývala porušováním CHŘ při prodeji koťat - stále častěji se objevují inzeráty na koťata bez PP - je na ZO, aby si toto ohlídaly a situaci řešily pomocí postihu chovatele
Přestupy mezi ZO - přestupem bývají řešeny kázeňské přestupky, je na ZO, aby důvod přestupu kontrolovala, měl by být prověřován dotazem na bývalou ZO, jestliže to není uvedeno v přestupním lístku.
c) Chovatelská komise - Mgr. Zuzana Maršíčková
Proběhla revize Chovatelského řádu, zavedena povinná tř. 13 c pro zvířata dovezená z non FIFe organizací, řešeny prohřešky proti CHŘ a výjimky z pravidel. Nové standardy plemen budou postupně vystavovány na webových stránkách SCHK.

Návrhy ZO:
ZO Trutnov - návrh na zrušení tř. 13C byl stažen, návrh na jednotný poplatek za tuto třídu nebyl schválen z důvodů rozdílných nákladů na pořádání výstav
ZO Praha 4/17 - návrh na povinný odběr IZ všemi členy, kteří mají CHS nebo krycího kocoura nebyl schválen s odůvodněním, že je v kompetenci ZO, aby informovala své členy.
- návrh na změnu formulace ve výstavním řádu FIFe, týkající se postupu při získávání titulů IC-EC a výše byl schválen, bude postoupen generálnímu zasedání FIFe
Praha 3/2 - návrh na zavedení povinného očkování koček proti FeLV nebyl přijat - záleží na každém chovateli, jaká očkování svým kočkám poskytne.
ZO Zlín - návrh zákazu kontroly dutiny ústní při posuzování byl zamítnut stejně jako návrh používat jednorázové rukavice při tomto úkonu - se zdůvodněním, že se provádějí nutná hygienická opatření a kontrola je nutná již u přejímky.

Různé
- předsednictvo SCHK upravuje lhůtu pro zasílání návrhů k projednání Konferencí z min.60 na min.70 dnů před jejím konáním (úprava Organizačního řádu ČSCH-SCHK).
- paní Šimková prosí a žádá, aby pošta adresovaná ČSCH nezněla na její jméno ale nejprve byl uváděn ČSCH a teprve poté k jejím rukám, jinak pošta nemusí zásilky vydat. Stejně tak je třeba úplně a čitelně vyplňovat údaje na všech žádostech i platbách.
- Ing. Pavel Černý seznámil plénum s předběžnými výsledky soutěže Kočka roku a s tím, že výsledky soutěže budou vyhlášeny na MVK v Praze konané 12.3.2005 a zveřejněny v IZ.
- za delegáty na Valnou hromadu ČSCH byli za chovatele koček zvoleni jednohlasně p. Jura, Ing. Šanda a Mgr. Maršíčková.

5. Nový chovatelský řád a výstavní přihlášky

D.Pátková
- nový CHS platný od 1.1.2005 byl vydán jako příloha Informačního zpravodaje IZ 4/2004, zatím nebude na webu zveřejněn. IZ je možné si objednat na plemenné knize, složenky jsou u p. Matzenauerové.
- Zejména novým členům byla zdůrazněna nutnost podávat přihlášky na výstavy řádně vyplněné, podepsané a orazítkované zástupcem ZO (p. Matzenauerová, ve výjimečných případech p. Pátková). Bez toho nemusí být přihlášky na výstavu přijaty.
- Při přihlašování koček na výstavu je třeba si řádně přečíst propozice. Podle nových předpisů již nemusí mít kočka většinou sebou veterinární atest, stačí jen očkovací průkaz s platným očkováním na vzteklinu a trojkombinaci. POZOR!!!, neplatí to obecně. Některé organizace tento atest požadují a uvádějí to na propozicích.

6. Různé

Byla vyřízena běžná agenda - přihlášky na výstavy, žádosti o zřízení CHS, žádosti o krytí apod. - v. Matzenauerová
P. Krajčová vybrala od přítomných členské příspěvky na rok 2005.
Schůze se z celkového počtu 37 členů zúčastnilo 25 členů a 3 se omluvili.
Zapsala: D.Pátková - jednatelka ZO Zlín
zpět na hlavní stránku.